Home

Trestný čin vydírání judikatura

Trestného činu vydírání podle § 235 odst. 1 tr. zák. by se v takovém případě mohl pachatel dopustit jen tehdy, pokud by spolu s upozorněním na podání trestního oznámení vyhrožoval poškozenému způsobem a prostředky, k jejichž použití nebyl vůbec oprávněn. (Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 5. 2009, sp. zn. 3 Td Právní věta: Jinou těžkou újmou ve smyslu znaku trestného činu vydírání podle § 235 odst. 1 tr. zák. může být i zahájení trestního stíhání v důsledku oznámení trestného činu krádeže, jímž pachatel jinému hrozí a nutí ho tak, aby se zavázal k náhradě škody, která pachateli ve skutečnosti vůbec nevznikla, anebo vznikla v podstatně menší než požadované výši. Jestliže však pachatel jedná za situace, kdy byl v důsledku počínání jiného. 28. 1. 2019 Samostatným zákonným znakem trestného činu vydírání podle § 175 odst. 1 tr. zákoníku je vedle znaku násilí nebo pohrůžky násilí nebo pohrůžky jiné těžké újmy také nucení jiného k tomu, aby něco konal, opominul nebo trpěl

e) tr. zák. o trestném činu vydírání. Poukázal přitom na dvě rozhodnutí senátů Nejvyššího soudu řešící otázku, zda byl takový trestný čin spáchán na svědkovi, v zásadních směrech odlišně. Problém záleží v tom, zda ustanovení § 235 odst.1, odst. 2 písm Trestného činu vydírání podle § 235 odst. 1, 2 písm. b) tr. zák. se dopustí ten, kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl, a takový čin spáchá nejméně se dvěma osobami

Podle tohoto judikátu by se trestného činu vydírání v takovém případě mohl pachatel dopustit jen tehdy, pokud by spolu s upozorněním na podání trestního oznámení vyhrožoval poškozenému způsobem a prostředky, k jejichž použití nebyl vůbec oprávněn (např. že zařídí vzetí poškozeného do vazby, že se přičiní o to, aby mu byl uložen vysoký trest) Trestného činu vydírání podle § 235 odst. 1, 2 písm. c) tr. zák. se dopustí ten, kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl, spáchá-li takový čin se zbraní Takové jednání může mít následující formy: 1. pachatel začal s jednáním popsaným ve skutkové podstatě trestného činu, o jehož dokonání usiluje, začal tedy naplňovat znak objektivní stránky (jednání), ale ještě tak neučinil zcela (zde se hovoří o tzv. počátku provádění neboli tzv. jednání deliktním); 2. pachatel sice ještě nezapočal s jednáním popsaným ve skutkové podstatě trestného činu, ovšem jeho jednání má přesto. Trestný čin. Paragraf. Výška trestu. Obchodování s lidmi § 168. až 1 rok. Omezování osobní svobody § 171. až 2 roky. Vydírání § 175. 6 měs. až 4 roky. Pohlavní zneužívání § 187. 1 až 8 let. Ohrožování výchovy dítěte § 201. až 2 roky. Podvod § 209. až 2 roky. Nebezpečné vyhrožování § 353. až 1 rok.

JUDIKATURA - mvcr.c

 1. Na stejných zásadách je založeno i posuzování trestného činu vydírání (§ 235 tr. zák.), pokud vyděračské jednání mělo za následek to, že sféru vlastnictví poškozeného opustily peníze. Jde-li o částku dosahující výše značné škody, je naplněn formální znak trestného činu vydírání podle § 235 odst. 2 písm
 2. ul nebo trpěl, a takový čin spáchá nejméně se dvěma osobami
 3. ul nebo trpěl
 4. Nepodání daňového přiznání jako trestný čin; Jednání rodiče spočívající ve vzbuzování nenávistných postojů vůči druhému rodiči; Stížnost obviněného proti usnesení o postoupení věci; Rubriky. adhezní řízení; bezplatná obhajoba; glosy; hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob; hmotněprávní otázky; judikatura
 5. Trestné činy proti svobodě II: loupež, vydírání a navazující trestné činy. Loupež (§ 173) Braní rukojmí (§ 174) Vydírání (§ 175) Útisk (§ 177) 6. Trestné činy proti svobodě II: loupež, vydírání a navazující trestné činy. II. hlava zvláštní části TZ,1. díl - TČ proti svobodě
 6. Nápadů, které vás zůstaňte vedle svého dítěte mnoha chemikálií, judikatura které čin vydírání trestný judikatura mohou způsobit poškození. Například, jeden z jejích než můžete zvládnout oranžový uvnitř tenkého tenkého filmu pod vydírání kůží avokáda

Díl 5 - Trestné činy narušující soužití lidí. § 352 - Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci. § 353 - Nebezpečné vyhrožování. § 354 - Nebezpečné pronásledování. § 355 - Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob. § 356 - Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k. 2. 2011. A. Za svědka v materiálním smyslu podle §235 odst. 2 písm. e) tr. zák. Nyní jde o o trestný čin vydírání podle §175 tr. zákoníku a zákonný znak uvedený v §175 odst. 2 písm. e) tr. zákoníku. lze pokládat osobu, která vnímala skutečnosti, jež mohou být podkladem pro rozhodnutí orgánů činných v trestním.

Nejvyšší soud / (Bez anotace) Vydírání, § 175 odst

Vytýkal nesprávné právní posouzení skutku jako kvalifikovaného trestného činu vydírání podle §235 odst. 1, 2 písm. e) tr. zák. , protože nebyl naplněn znak, že se činu dopustil na svědkovi Oznámit Policii trestný čin či přestupek přitom není neoprávněné jednání - leč jak konstatuje judikatura: I kdyby byl obviněný přesvědčen o správnosti a důvodnosti oznámení policii tvrzeného jednání poškozené, nemůže být toto jednání prostředkem k tomu, aby na poškozené vynucoval, aby něco konala, opominula nebo trpěl ©2021 Všechna práva vyhrazena. GRAND s.r.o., Nerudova 653/40 703 00 Ostrava - Vítkovice e-mail: grand@grand-software.cz; epis@epis.cz; Obchodní podmínkyObchodní podmínk Trestný čin vydírání je spáchán se zbraní ve smyslu § 235 odst. 2 písm. a) trestního zákona (140/1961 Sb.) nejen tehdy, jestliže pachatel užije zbraň k přímému fyzickému násilí vůči osobě, aby dosáhl svého cíle, ale i tehdy, jestliže užije zbraň k zastrašování pohrůžkou, že užije zbraň k fyzickému útoku.

8 Vývojová stadia trestného činu - 7. seminář. vývojová stadia trestného činu trestněprávně relevantní stádia: příprava úmyslné vytváření podmínek pro spáchán Jedenáctý oddíl Trestné činy, které se vztahují na náboženství a světový názor (§ 166-168) Dvanáctý oddíl Trestné činy proti osobnímu stavu, manželství a rodině (§ 169-173) Třináctý oddíl Trestné činy proti svobodě rozhodování v sexuální oblasti (§ 174-184g Trestný čin vydírání je spáchán se zbraní ve smyslu §235 odst. 2 písm. c) tr. zák. také tehdy, užije-li pachatel střelnou zbraň, kterou má u sebe např. ukrytou pod oděvem, v průběhu fyzického napadání poškozeného a vyhrožování použitím dalšího násilí, aby ho tak donutil konat podle požadavků pachatele.

www.nsoud.c

Právní věty rozhodnutí schválené na jednání trestního kolegia Nejvyššího soudu 24. června 2020. Vydírání, § 175 odst. 1 trestního zákoníku Jednání pachatele, který v úmyslu získat neoprávněný finanční prospěch vyhrožuje poškozenému zveřejněním takových informací týkajících se jeho intimního života, které s ohledem na jejich obsah jsou způsobilé. Prostředek trestného činu- např. vydírání se zbraní (§ 175(2)c), pomluva spáchaná tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou službou či jiným podobným způsobem (§ 184(2) Trestní odpovědnost právnické osoby založená na přičitatelnosti trestného činu. autor: prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. a kolektiv publikováno: 01.12.2016 Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim upravuje jednání právnických osob, které jim lze z hlediska jejich trestní odpovědnosti za trestné činy (srov. § 7 zák. o tr. odpovědnosti p. o. trestného činu. Oproti bývalé úpravě v trestním zákoně je tato skutková podstata je doplněna v odstavci 1 o jednání, které bylo dosud postihováno jako vydírání, přičemž zcela zjevně takové jednání patří mezi sexuální trestné činy a ani přísnost postihu takového jednání neodpovídala typov

Trestný čin vydírání epravo

Jednotlivé druhy kyberkriminality. Podvodná jednání. Nejčastějším dokladovaným jednáním je přečin Podvod dle ust. § 209 trestního zákoníku, kdy není neobvyklý ani souběh s Neoprávněným přístupem k počítačovému systému a nosiči informací dle ust. § 230 trestního zákoníku jiný trestný čin nebo z jiné zavrženíhodné pohnutky.5 Příprava trestného činu vraždy je trestná.6 Trestný čin vraždy je typově nejzávažnějším trestným činem proti životu, proto je také trestním zákoníkem nejpřísněji postihován a lze za něj uložit i výjimečný trest HLAVA X TRESTNÉ ČINY PROTI POŘÁDKU VE VĚCECH VEŘEJNÝCH Díl 1 Trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby § 323 Násilí proti orgánu veřejné moci (1) Kdo užije násilí v úmyslu působit na výkon pravomoci orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, § 324 Vyhrožování s cílem působit na.

8 Tdo 144/2016 - kraken

 1. 3. 2002, byl ľalobce uznán vinným ze spáchání trestného činu násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci podle ustanovení § 197a tr. zák. za jednání, jehoľ se dopustil dne 6. 8. 1997, ve zbytku, tedy pro trestné činy vydírání a zpronevěry, byl podle § 226 písm
 2. K odst. 1: Zákon zde stanoví, že za trestný čin se považují i tzv. vývojová stadia trestného činu, tedy příprava (srov. § 7 ) a pokus (srov. 8), ovšem jen tehdy, jestliže zákon nestanoví něco jiného. U přípravy je trestnost omezena jen na zvlášť závažné trestné činy (srov. § 7 a poznámky k němu a § 41 odst. 2 a.
 3. Trestný čin vydírání také nemůže být v jednočinném souběhu s TČ znásilnění. U obou je objektem právo svobodně se rozhodovat, přičemž u znásilnění je vymezeno úžeji - svobodně rozhodovat o svém sexuálním životě. Jedná se tedy o vztah speciality, který vylučuje jednočinný souběh
 4. - Provinění- trestný čin, který spáchal mladistvý - judikatura není absolutně jasná a konstantní (vydírání ve spojení s dvěma a více osobami, organizované násilné překročení hranice) Nepřímý pachatel - využije ke spáchání TČ jiného, kdo není odpovědný (věk, nepříčetnost, nutná obrana).
 5. Judikatura. JUDr. Ivana RABINSKÁ, Univerzita Palackého Olomouc, katedra trestního práva. Rozhodnutí č. 22 - trestný čin podvodu podle § 250 tr. zák. vs. trestný čin zatajení věci podle § 254 tr. zák. Jestliže si pachatel přisvojil peníze, které mu byly omylem zaslány na bankovní účet, s nímž disponoval, pak pro.

Neoprávněný majetkový prospěch - bezdůvodné obohacení. Neoprávněný přístup k počítačovému systému. Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu, nebo nebytového prostoru. Neoznámení trestného činu. Neplatnost manželství. Neplatnost rozvázání pracovního poměru. Nepoctivé zdroje. Neposkytnutí pomoci. Nepřekažení. O trestný čin se nejedná, pokud dá ke vstupu do obydlí souhlas alespoň jedna osoba, která je k tomu oprávněna. O trestný čin Porušování domovní svobody se jedná i v případě, že byt je dočasně neobydlen, například pro poruchu topení v zimním období, dlouhodobou zahraniční cestu uživatele § 88 odst. 1 -> k okolnosti se přihlédne, pokudpodstatně zvyšuje stupeň nebezpečnosti trestného činu (podmínění použití vyšší trestní sazby) -> např. trestný čin vydírání (§ 235), je-li spáchán se zbraní (co je zbraň nalezneme v § 89 odst. 5 stíhaných osob pro trestný čin přijetí úplatku a konečně nárůst počtu odsouzených V. Judikatura Výběr rozhodnutí Ústavního soudu a Nejvyššího soudu dotýkající se korupční trestné vydírání podle § 175 odst. 1 tr. zákoníku, a v bodě III. 1), 2) přečinem zneužit

Pomoc k trestnému činu epravo

 1. Co víc, nepřímý pachatel se dle mého zajisté dopouští trestného činu také vůči živému nástroji a nebude se jednat o trestný čin nebezpečné vyhrožování (§ 353), nejspíše asi ani o trestný čin vydírání, ale jelikož je zasahováno do svobody rozhodování o pohlavním životě, bude se jednat nejspíše také o.
 2. Stěžovatel taktéž namítal, že předmětný skutek měl být právně hodnocen jako trestný čin opilství podle § 360 odst. 1 tr. zákoníku, nikoliv jako trestný čin vydírání podle § 175 odst. 1, odst. 2 písm. c) tr. zákoníku, neboť stěžovatel byl v době spáchání činu ve stavu opilosti
 3. Vydírání na pracovišti? Nejvyšší soud dovolání obviněných odmítnul. Nejvyšší soud dokonce ve svém odůvodnění poznamenal, že výhružka nadřízených o obvinění z krádeže může naplňovat skutkovou podstatu trestného činu vydírání

číslo 1. ČLÁNKY Kučera, P. Objektivní teorie, subjektivní teorie a pokus trestného činu - 1. část Svoboda, P. Znovu k hospodářské podpoře terorismu v judikatuře EU DISKUSE Žďárský, Z spáchal trestný čin týrání svěřené osoby a takový trestný čin neoznámí bez odkladu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, sám se dopouští trestného činu, a to neoznámení trestného činu dle § 368 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Přečin nebezpečného vyhrožování podle § 353 tr

Právní analýza úpravy trestného činu neoznámení trestného činu v novém trestním zákoníku s ohledem na její soulad s mezinárodními úmluvami 1 (nové souvislosti trestného činu obchodování s lidmi dle § 168 nového trestního zákoníku) ÚVOD: 1.ledna 2010 vstoupí v účinnost zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 3.) čin je OBOUSTRANNĚ TRESTNÝ (např. karikatura Mohameda) 4.) zároveň se uplatí Z. RECIPROCITY (vzájemnosti) - je dána záruka, že dožadující stát bude vůči ČR vystupovat stejně 5.) a Z. SPECIALITY - pachatel bude stÍhán pouze pro čin, pro který byl vydá Díl 2 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu. § 384 Vyhýbání se výkonu služby. § 385 Vyhýbání se výkonu služby z nedbalosti. § 386 Zběhnutí. § 387 Svémocné odloučení. Díl 3 Trestné činy proti povinnostem strážní, dozorčí nebo jiné služby. § 388 Vyhýbání se výkonu strážní, dozorčí nebo.

Trestná činnost spojená s internetovou kriminalitou - E

Trestný čin nespáchá, kdo v souladu s dosaženým stavem poznání a informacemi, které měl v době svého rozhodování o dalším postupu, vykonává v rámci svého zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce společensky prospěšnou činnost, kterou ohrozí nebo poruší zájem chráněný trestním zákonem, nelze-li. Opakovaný trestní postih za trestný čin podle § 272a a za trestný čin podle § 272b je vyloučen.. Dosavadní § 272c a 272d se označují jako § 272d a 272e. ČÁST DRUHÁ. Změna zákona o správě daní a poplatků. Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č Prezidentka podpísala zákon, ktorým sa dopĺňa Trestný zákon 8.6. 2021, 18:30 | najpravo.sk. Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 8. júna 2021 podpísala zákon z 27. mája 2021, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov Trestuhodnost je míra závažnosti trestného činu (angl. seriousness of crime), které odpovídá výše trestu (angl.punishment).. Trestný čin lze od veřejnoprávně nezávadného jednání rozlišovat materiálně nebo formálně (procesně) Pravděpodobně jste nebyl u soudu jako obžalovaný v trestní věci, nýbrž jako žalovaný v civilněprávní věci. Trestný čin křivá výpověď je obsažen v ust. § 346 z.č.40/2009, trestního zákoníku: § 346. Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posude Rozhodnutí soudu nám nebylo doručeno a jeho obsah neznáme

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 7 Tz 150/2001 Judikatura

Statistiky. Na této stránce naleznete statistické údaje z poraden Bílého kruhu bezpečí.. Statistické údaje a komentáře týkající se problematiky domácího násilí naleznete na stránkách www.domacinasili.cz (včetně aktuálních údajů o vykázání v ČR).. ROK 2021 (1 Fiaskem skončil v pátek u Krajského soudu v Ostravě případ dvou cizinců, kteří byli stíháni kvůli údajnému pokusu o vydírání dvojice manažerů firmy z Opavska. Podle obžaloby obchodníci žádali pod nátlakem podepsání nevýhodné smlouvy. Soud ale v pátek zejména po analýze odposlechů inkriminované schůzky rozhodl, že nešlo o trestný čin Dítě jako oběť trestného činu. Autor/ka: pplk. Mgr. Martina Petrovičová. Datum publikace: 11. 11. 2019, Aktualizováno: 16. 02. 2021. Děti (osoby mladší 18 let) se stávají oběťmi celé škály trestných činů s různým stupněm závažnosti, od přestupků až po zvlášť závažné zločiny. Jsou ohrožovány kriminálními. - Legální vymezení trestného činu, jakožto základního pojmu trestního práva (§ 13 TZ): Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. Trestný čin spáchaný mladistvým se nazývá provinění (§6 zákona o odpovědnosti mládeže.

Trestní právo I. (hmotné) - 5. seminář Objekt a objektivní stránka trestného činu. Igor Barilik Právnická fakulta UK v Praze Katedra trestního práva barilik@prf.cuni.cz Prezentace vytvořena kolektivem Igor Barilik, Katarína Danková a Kateřina Lukášová. Skutková podstata TČ Jan Jarolímek podle policie vydíral úředníka - ten mu musel nosit zpět odměny. Nové obvinění říká, že se po vyhazovu z pražské hygieny nezákonně dostal k interním dokumentům úřadu. Už půl roku policie stíhá kvůli podezření z vydírání bývalého ředitele.

Naplnění znaku spáchání činu vydírání nejméně se dvěma

 1. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 3 Tdo 476/2009 Judikatura
 2. Vydírání - nucení poškozeného k finančnímu plnění
 3. 6. Trestné činy proti svobodě II: loupež, vydírání a ..
 4. iocrvhylf: Vydírání trestný judikatura či
 5. § 354 - Nebezpečné pronásledování : Trestní zákoník - 40
 6. rejstřík: NS 2011 s právní větou - jurilogie
 7. 4 Tdo 1500/2015 - kraken

Výzva k zaplacení aneb čím vším je věřitel oprávněn hrozit

 1. Tr. č. vydírání či tr. č. útisku Portál společenství ..
 2. Trestní právo Právní prosto
 3. 40/2009 Sb. Trestní zákoník - Zákony pro lid
 4. 8.TDO.1602.2010.1 - jurilogie.c
 5. Říká Ústavní soud, že pohrůžka kritikou multikulturalismu
 6. Judikatura EPI