Home

Asynchronní stroje PDF

ASYNCHRONNÍ (INDUKČNÍ) STROJE (MOTORY) - PDF Free Downloa

Dvoukonvové asynchronní dojení pro 1 krávu + 4 kozy s 3

6. Asynchronní Motor

Asynchronní stroje mají ještě třetí pracovní oblast, a to oblast indukční brzdy. V tomto případě se rotorem otáčí proti směru točivého magnetického pole statoru. Stroj pak vytváří brzdný moment. Podle účelu použití dělíme dále as. motory na as. motory nakrátko všeobecného použi Asynchronní stroj může dávat na výstupní hřídeli kroutící moment jen tehdy, pokud rychlost otáčení magnetického pole statoru je rozdílná oproti mechanickým otáčkám rotoru, tj. o skluz. Při nulovém skluzu se v rotoru neindukuje napětí, neteče proud a nevzniká rotorová část spřaženého magnetického pole stroje

GEKO SYSTEMS | R7401 E–S/HHBA

ASYNCHRONNÍ STROJE Význam a použití Asynchronní stroje se užívají nejčastěji jako motory. Jsou nejrozšířenějšími elektromotory vůbec a používají se k nejrůznějším pohonům proto, že jsou ze všech elektromotorů nejjednodušší a nejlacinější. Jsou rovněž provozně nejspolehlivější a vyžadují malou údržbu SYNCHRONNÍ STROJ Synchronní stroje jsou točivé stroje, jejichž otáčky jsou úměrné pouze frekvenci napájecího napětí a počtu pólových párů (dvojic). V případě synchronního motoru se rotor takového stroje se otáčí stejným počtem otáček jako magnetické pole statoru 1 ASYNCHRONNÍ (INDUKČNÍ) STROJE (MOTORY) Indukční (asynchronní) stroj je točivý elektrický stroj, jehož magnetický obvod..

GEKO SYSTEMS | Elektrocentrála GEKO Silent 7401

Elektrické stroje dělíme na točivé (generátory, motory, kompenzátory) a netočivé (transfor-mátory). 1.1 ASYNCHRONNÍ STROJE Zahrnují rozsáhlou skupinu asynchronních elektromotorů třífázových a jednofázových a asynchronní generátory. 1.1.1 KONSTRUKCE Každý asynchronní stroj je složen ze dvou hlavních částí Zkoušení elektrických strojů Stejnosměrné stroje ČSN 35 0100 Synchronní stroje ČSN 35 0204 Asynchronní stroje ČSN 35 030 Asynchronní stroje pracují se skluzem. Druhá kapitola se bude zam ěřovat na to, jak skluz ovlivní impedanci rotorového vinutí s připojenou zát ěží, kterou p řepo čítáme na elektrické parametry. Regulace odst ředivých čerpadel se dnes nej čast ěji realizuje p řes m ěni č frekvence, oproti typu regulaci škrcením.. 6. ASYNCHRONNÍ MOTORY 6.1 Princip funkce Fyzikální princip, kterého využívá ke své činnosti asynchronní motor, je dob ře patrný z představy, nazna čené na obr. 6.1a. Stator dvoupólového stejnosm ěrného stroje uložíme do vn ějších ložisek a otá číme jím rychlostí n1. V jiných ložiskách se m ůže otá čet roto asynchronnÍ stroj. Trojfázové asynchronní stroje. n s = 60.f. Ing. M. Bešta 1 Trojfázové asynchronní stroje Trojfázové asynchronní stroje někdy nazývané indukční s..

Asynchronní stroje 8 spojen se statorem. Pro svou jednoduchou konstrukci se asynchronní motor vyznačuje vysokou spolehlivostí (1). Konstrukční uspořádání asynchronního stroje je zobrazeno na obrázku 1.1. 1 Sloţení konstrukce statoru Nosná kostra motoru - litinová nebo hliníková kostra s chladícími žebry, přední a zadn Synchronní motory jsou přednostně používány jako jednosměrné stroje, dlouhodobě běžící konstantní rychlostí, resp. tam, kde tyto změny nejsou asté REVERZACE změnou směru toivého magnetického pole změnou sledu fáz pracuje asynchronní stroj. Dle obr. 1.4 je vidět, že asynchronní stroj pracuje v motorickém režimu v rozmezí skluzu 1 < s <0. Jmenovitý pracovní bod stroje se nachází ve jmenovitém momentu M n při skluzu s n. Moment zvratu je roven maximálnímu momentu M max pro který odpovídá maximální skluz s max. Zejména pr

Ulož.to je československou jedničkou pro svobodné sdílení souborů. Nahrávejte, sdílejte a stahujte zdarma. Kredit umožní i stahování neomezenou rychlostí Asynchronní motor (též indukční motor) je v elektrotechnice točivý elektrický stroj na střídavý proud, který slouží jako elektromotor, ale i generátor.Asynchronní motor používá pro vznik točivého momentu točivé magnetické pole vznikající ve statoru pro indukci elektrického proudu v rotoru (přenos energie elektromagnetickou indukcí), a proto musí mít otáčky o. st ŘednÍ Škola elektrotechnickÁ, ostrava, na jÍzdÁrn Ě 30, p. o. elektrickÉ stroje a pŘÍstroje ing. petr vav ŘiŇÁk 200 Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM Točivé elektrické stroje - část 1-1: ČSN 35 0000-1-1 Doplňující požadavky. Točivé elektrické stroje - část 8: Označování ČSN EN 60 034-8 IEC 60034-8 svorek a smyslů točen 1 1 SYNCHRONNÍ INDUKČNÍ STROJE 1.1 Synchronní generátor V této kapitole se dozvíte: princip činnosti synchronních motorů (generátoru), paralelní provoz synchronních generátorů, kompenzace sítě synchronním generátorem, čas potřebný na prostudování této kapitoly je 1,5 hod. Klíčová slova a pojmy k zapamatování

ASYNCHRONNÍ STROJ. Trojfázové asynchronní stroje. n s = 60 ..

 1. Asynchronní stroje.ppsx Soubor. Příklady asynchronní motory Soubor. Přednáška 9, 9a. Synchronní stroje Soubor. Synchronní stroje.ppsx Soubor. Přístroje Soubor. Přístroje.ppsx Soubor. Přednáška 10 a 11 - Elektrizační soustava. Ke stažení zde. URL. Přednáška 12 - Elektrárny a obnovitelné zdroje
 2. Asynchronní motor tedy ke své činnosti vyžaduje určitý rozdí STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. ELEKTRICKÉ STROJE Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2016 Učební texty pro žáky naší školy rotor asynchronního motoru rychlost menší než je rychlost synchronní
 3. s n = (1500-1470)/1500*100 = 2% Zapojení Y Tento stroj pracuje jako hlavní oběhové čerpadlo v jaderných elektrárnách Dukovany

Hledejte: Asynchronní a synchronní stroje

 1. Uloz.to is the largest czech cloud storage. Upload, share, search and download for free. Credit allows you to download with unlimited speed
 2. Synchronní motor je točivý elektrický stroj, pracující obvykle na třífázový střídavý proud.Je charakterizován tím, že jeho rotor se otáčí přesně synchronně s točivým polem statoru.Dříve se zpravidla používaly pro pohon zařízení s velkým výkonem, konstantními otáčkami a kde nebyla vyžadována změna smyslu otáčení nebo časté spouštění
 3. Asynchronní motory Jsou konstrukčně nejjednodušší a v praxi nejrozšířenější točivé elektrické stroje. Konstrukce 1. Stator - stojící část motoru. Elektrotechnické plechy naskládané na sebe do tvaru dutého válce, v dutině válce jsou po celé délce drážky, v nich je uloženo trojfázové měděné izolované vinutí
 4. Asynchronní stroj se skládá ze statoru a rotoru Stator tvoří pevná kostra ze sva řence nebo odlitku, v kost plechů, ve kterých jsou vyraženy drážky pr o vinutí. vzduchové mezery. Vinutí je vyv nebo na statorovou svorkovnici se 6 konfigurace zapojení z trojúhelníku na hv ězdu a naopak Celá konstrukce musí být dostate čně tuhá, protože vzduchová mezera t rotorové.
 5. Vývoj asynchronních strojů Zdeněk Petráň 2013 Abstrakt Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na vývoj asynchronních strojů. Popisuje jejich historický vývoj od vynálezu Nikolou Teslou po moderní dobu. Stručně popisuje asynchronní stroje, jejich klasifikaci a dále diskutuje jejich možný budoucí vývoj
GEKO SYSTEMS | 4401 E-AA/HEBA

TrojfÆzovØ asynchronní motory jsou urŁeny k pohonu prømyslových załízení, napł. ventilÆtorø, Łerpadel, obrÆbì-cích strojø, lisø apod., lze je používat pro prostłedí mírnØho ToŁivØ elektrickØ stroje OznaŁovÆní svorek ¨SN 35 0000-8 IEC 34- Pro asynchronní stroje s kotvou nakrátko je napětí na rotoru U r rovno nule a náhradní schéma je spojeno také spojeno nakrátko. Obrázek 3 Náhradní schéma AS motoru- zdroj [2] 2.2.2 Výkonová bilance Na statorové vinutí je přiveden příkon P1, jehož část hradí ztráty ve statorovém vinutí Pj1 a čás Asynchronní motory nakrátko Technické informace Všeobecné údaje 3 Titul ČSN/EN/DIN IEC Všeobecné požadavky ČSN EN 60 034-1 IEC 34-1 Točivé elektrické stroje Montážní rozměry a IEC 72 přiřazení výkonů u IM B3 DIN 42 673 jen mont. rozměry Montážní rozměry a IEC 72 přiřazení výkonů u IM B3 DIN 42 677 jen mont Asynchronní elektromotory i generátory do výkonu 10 000 kW a napětí do 10,5 kV - asynchronní elektromotory s kotvou nakrátko - asynchronní elektromotory s kotvou kroužkovou - asynchronní generátory - víceotáčkové asynchronní motory - nevýbušné asynchronní motory Synchronní stroje do výkonu 15 000 kVA a napětí do 10,5 k TÉMA: Trojfázové asynchronní stroje Vyučovací předmět: El. stroje a přístroje Škola: SŠ TEGA Blansko Třída + počet žáků: E3 15 žáků Charakteristika třídy: Tato třída je složena z žáků 2 učebních oborů - Elektrikář silnoproud a elektrikář-slaboproud

Asynchronní motory, zvané též indukëní, pracují rovnez s toëivým magne- tickým polem. Rotor je opatFen vodivým obvodem tvaru klece (obr. 62,7B), která piedstavuje soustavu uzavyených závitü, v nichž toöivé pole indukuje napëtí a budí proudy. Na tyto závity vyvozuje pak magnetické pole momenty dvojic Md a rotorem otáëí Rozdělení elektrických strojů podle konstrukce transformátory, stroje asynchronní, synchronní, stejnosměrné, střídavé komutátorové netočivé, točivé, lineární, krokové Elektrické stroje využívají zejména dvou jevů vyskytujících se v magnetickém poli - elektromagnetické indukce a silových účinků Obr. 7 Základní konstrukce elektrických točivých strojů 28 Obr. 8. Asynchronní stroj s kotvou nakrátko 29 Obr. 9. Zkratovací kruhy spojené tyčemi 29 Obr. 10 Motor s kroužkovou kotvou 30 Obr. 11 Pracovní režimy asynchronního stroje 32 Obr. 12 Náhradní schéma asynchronního stroje 3

každý asynchronní elektromotor s kotvou nakrátko [1]. Nejdůležitější, na co je potřeba při použití asynchronního generátoru pamatovat, je správná volba převodu a počtu pólů. Asynchronní stroj, je-li použit jako asynchronní generátor, pracuje s nadsynchronními otáčkami v oblasti záporných skluzů 6 ASYNCHRONNÍ STROJE.....64 6.1 ROZDĚLENÍ stroj jen pro zcela malé výkony, např.jako dynamko pro zvonkovou signalizaci pro telefonní spojení, nebo jako dynamko pro elektrické odpalování výbušných náloží (obr

St řídavé elektromotory: asynchronní motory Asynchronní motory Asynchronní motory m ůžeme řídit: - zm ěnou po čtu pólových párů- zastaralé, motor to musí umož ňovat, - zm ěnou nap ětí - malý rozsah řízení, - zm ěnou skluzu - nap říklad za řazováním odporu do rotorového obvodu Asynchronní stroje Asynchronní stroje si pro svou jednoduchost, spolehlivost, minimální údržbu a nízké výrobní náklady našly uplatnění v mnoha průmyslových odvětvích a staly se nejběžnějšími pohonnými jednotkami. Vyrábějí se o příkonech od jednotek wattů do jednotek megawattů, nevyžadují náročno Hledat video, audio, obrázky a další soubory Hledat soubory. Nahrát soubory Zpět. Men Asynchronní stroje - simulace (program) Stáhnout: 130 kB: Synchronní stroje (text pdf) Stáhnout: 800 kB: Synchronní stroje - prezentace Stáhnout: 3,3 MB: Synchronní stroje - fáz.diagram (program) Stáhnout: 250 kB: Stejnosměrné stroje (text pdf)) Stáhnout: 600 kB: Základy přístrojů (text pdf) Stáhnout: 735 k 6 Prohlášení Prohlašuji, že svou bakalářskou práci na téma Výpočet přídavných ztrát asynchronního stroje jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny citovány v prác

Chams El Maaref Al KobraChloupky a hormony, růst pigmentovaných vlasů v těchto

jsou nazývány jednofázový asynchronní stroj s běhovým kondenzátorem a jednofázový asynchronní stroj s rozběhovým kondenzátorem [7, 8]. V některých případech jsou použity dva paralelně zapojené kondenzátory s odlišnou kapacitou, z nichž jeden je připnut pouze při rozběhu stroje ASYNCHRONNÍ STROJE 1) Popis. 2) Konstrukce asynchronních strojů. 3) Princip funkce asynchronního stroje (proč se to vlastně točí). 4) Pracovní režimy asynchronních strojů. 5) Řízení asynchronních strojů a momentová charakteristika. Zapsaný text vyfoťte a přiložte vzniklý soubor k e-mailové zprávě Momenty asynchronních strojů Luděk Marek 2017 12 1. Asynchronní stroj Asynchronní stroje, též nazývány jako indukní stroje, jsou střídavé toivé stroje nejastěji v provedení jako třífázové. Pro menší výkony se používají i v provedení jako jednofázové. Mohou pracovat buďto jako motor þi generátor Měřící pracoviště pro asynchronní točivý stroj Measuring workplace for asynchronous rotary machine. Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou asynchronního točivého stroje a návrhem s následným sestrojením měřícího pracoviště pro tento stroj. Práce je rozdělena do dvou částí. Úvod je věnovám. Asynchronní stroje Neboli nesynchronní, někdy též nazývané indukční stroje. Druhé magnetické pole vytvoří rotor, do kterého se indukuje napětí a proud. Aby to mohlo nastat, musí se rotor točit odlišnou rychlostí od synchronní, aby vznikl vzájemný pohyb pole a vodičů rotoru

Asynchronní motor - Wikipedi

 1. Asynchronní stroje se v pr ůmyslu využívají více než 100 let. Nejrozší řen ějším elektrickým strojem je asynchronní motor. Jako každý jiný elektrický stroj i asynchronní motor dokáže m ěnit elektrickou energii na mechanickou či naopak. Je nej čast ěji používán pro svou jednoduchost, dobro
 2. stroje a zobrazuje modální analýzu se zobrazením deformací a vlastních tvarů při vlastních frekvencích. Klíčová slova Asynchronní stroj, síla, chvění, analýza, vlastní frekvence, deformace
 3. Elektrické stroje I a II (PDF, 4 MiB) Průvodce předmětu Elektrické stroje 1 (PDF, 319 KiB) Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO) Keppert, S.: Asynchronní stroje, skriptum VŠB Ostrava, 1984 Petrov,G.N.: El. stroje 1 a 2, ACADEMIA 1980 Bašta J. a kol.: Teorie el. strojů, SNTL/ALFA 196
 4. asynchronní stroj, asynchronní generátor, samobuzení, ATP-EMTP ABSTRACT The work deals with description of principle, structure and operation modes of induction machine. Work is more geared to generator mode of induction machine in island mode. The work includes the measurement focused to excitation machine

- asynchronní motory, - komutátorové motory, - synchronní motory - krokové motory Napájecí napětí určuje konstrukci motoru a především jeho statické a dynamické vlastnosti. Každý elektrický pohon má své specifické použití. Vlastnosti pohonné jednotky je třeba posuzovat v komplexu napájecích obvodů a motoru Název: RYB0050_FEI_B2649_3907R001_2016.pdf Velikost: 2.961Mb Formát: PDF

U šicích strojů se nejþastěji jako pohonné jednotky používají: Krokové motory Jednofázové nebo třífázové asynchronní motory o Asynchronní motory se spojkou o Asynchronní motory s kotvou na krátko Servomotory Bakalářská práce nadále obsahuje þást, která porovnává šicí stroje s těmito typ ELEKTRICKÉ STROJE . Mechanickou energii na energii elektrickou přeměňují elektrické generátory.Generátory jsou elektrické točivé stroje, které pracují na základě elektromagnetické indukce.Mohou být synchronní, asynchronní nebo stejnosměrné. Generátor, který vyrábí střídavý proud, se nazývá alternátor.Generátor na výrobu stejnosměrného proudu se jmenuje dynamo 4) Asynchronní stroje - princip funkce 5) Asynchronní stroje - konstrukce 6) Asynchronní stroje - provoz 7) Komutátorové stroje - princip funkce 8) Komutátorové stroje - konstrukce 9) Komutátorové stroje - provoz 10) Lineární motory 11) Krokové motory 12) Univerzální komutátorové motor

Video: Kurz: Průmyslová elektrotechnika - B15

Search:Asynchronní a synchronní stroje

Elektrické stroje 1.Základní pojmy 2.Rozdělení elektrických strojů 3.Elektrické pohony 1.1 Princip činnosti el. strojů 1.2 Základy stavby el. strojů 2.1 Transformátory 2.2 Asynchronní motory 2.3 Stejnosměrné generátory 2.4 Stejnosměrné motory 2.4 Komutátorové motory 3.1 Pohony s asynchronními motory 3.2 Pohony se stejnosměrným vé stroje jsou v podstatě vytlačeny použitím klasických strojů ve spojení s vyspělou vý-konovou elektronikou. Lineární stroje budou rovněž vypuštěny. Nebude zde řeč o velkých elektrických strojích s výkony od desítek ki-lowattů po největší rotační elektrické stroje. Jejich technologie výroby je zcela specifická

Synchronní motor - Wikipedi

ASYNCHRONNÍ VÝTAHOVÝ STROJ M 61 výrobce MONTANARI • Kvalitní stroj s trakčním kolem 480 mm • Lano 3 x 8 mm • Brzda 48V • Kovový rošt stroje s odkláměcí kladkou 320 mm M61 . OMEZOVA RYCHLOSTI : obousměrný , 1m/s, se spínačem A3 + cívka 12V, MONTANARI VÝTAHOVÁ LANA: Gustav Wolf PAWO F7S 8 mm, konstrukce SEAL 8x19,152. Elektrické stroje Rozdělení elektrických strojů Generátory, které přeměňují mechanickou energii v elektrickou Generátory rozdělujeme dále na: Dynama, která vyrábějí stejnosměrný proud Alternátory, které vyrábějí střídavý proud Motory, které přeměňují elektrickou energii v mechanickou Měniče, které pouze přeměňují druh elektrického proudu Další. Asynchrónny stroj je druh točivého elektrického stroja na striedavý prúd bez komutátora, pri ktorom je ustálená otáčavá rýchlosť rotora odlišná od rýchlosti otáčania otáčavého magnetického poľa statora, teda asynchrónna. Patrí medzi tzv. indukčné stroje Konštrukcia. Princip Na statorové vinutí přivádíme 3f proud Stator vytváří točivé magnetické pole ns = 60f/p (stejně jako u synchronního stroje) Toto pole protíná vodiče rotoru a indukuje v něm napětí Vodiče rotoru tvoří uzavřený obvod protéká proud magnetické pole rotoru (Lorentzova síla F= BlI) Energie do rotoru se přenáší.

[PDF] Asynchronní stroje Semantic Schola

Otázka 13, 14: Asynchronní motor (konstrukce, princip, vinutí) - princip činnosti asynchronního stroje je založen na indukci napětí a proudů v rotorovém vinutí - rychlost rotoru musí být jiná než rychlost točivého manetického pole statoru, jinak by se v rotoru napětí a proudy neindukovaly a stroj by měl nulový momen Stroje, které pracují s toEivým magnetickým po- lem, se nazývaji elektrické toöivé stroje, nebo též stroje s toèivým polem. Elektromotory využívají toéivého pole vytváFeného statorem. Otáöí-li se rotor stejnou rychlosti jako toéivé pole statoru, mluvime o synchronníchl strojích (motorech)

Asynchronní a synchronní stroje

1 JEDNOÚELOVÉ STROJE Jak už napovídá název, jednoúelové stroje jsou navrženy tak, aby byl splněn jeden konkrétní úkol. Tím, že se vyžaduje po zařízení jediný úkol, se umožňuje při jeho návrhu lépe zaměřit na daný cíl a zjednodušuje návrh samotný. Když se doplní dalším 2) Asynchronní generátor může pracovat pouze do distribuční sítě. Pak lze hovořit o skluzu (rozdílu otáček a frekvence sítě. V ostrovním režimu pracovat nemůže. Vyjímku budou tvořit asynchronní stroje řízené měničem pro udržení otáček Asynchronní stroje 8. Dimenzování vodičů, parametry sítí 9. Sítě nn, vedení vn, vedení vvn 10. Kompenzace jalového výkonu 11. Stejnosměrné stroje 12. Poruchy na sítích 13. Venkovní vedení 14. Spínací přístroje vn a vvn, svodiče přepětí 15. Elektrické stanice a dozorny 16.. Svými parametry je tento typ generátoru vhodný zejména pro vodní elektrárny s turbínami do výkonu 1 500 kW. Asynchronní stroje nepotřebují regulátor a díky jednodušší konstrukci tak mají dobrou návratnost investice i při nižších výkonech vodní elektrárny

GEKO SYSTEMS | 5411 ED-AA/HHBA SS

SPŠelit Dobrušk

Stroje - Asynchronní motory bazar. Vybírejte z 9 inzerátů. Prodejte snadno a rychle na Bazoši. Přes půl milionů uživatelů za den. Najděte co potřebujete ve Vaší kategorii Asynchronní motor (ASM) je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Energie mezi statorem a rotorem je předávána pomocí elektromagnetické indukce (od toho je také někdy označován jako indukční mo-tor). Stator je obvykle složen ze statorových plechů, na kterých je navinuto statorového vinutí asynchronní motory s rotorem nakrátko podle IEC - 1MJ7 Osová výška 225 až 315 18,5 až 132 kW Katalog K12 - 1108 CZ Ex - motory. Obsah Točivé elektrické stroje - část 12: Rozběhové vlastnosti jednootáčkových trojfázových asynchronních motorů nakrátko na napětí do 660 V, 50 Hz Asynchronní motor zat stroj D co nejmenším budicím proudem. Nyní spusťte ASM1. Je-li smysl otáčení shodný, zvyšujte budicí proud ss stroje D až otáčky dosáhnou otáček ns měřeného motoru. Potom připojte ASM2 k síti a zvyšujte napětí až na 1/2 Un Jednofázové asynchronní motory nakrátko, zavřené 1LF7 osová výška 56 až 100 0,06 až 3 kW Katalog K04 - 0607 CZ nízkonapěťové K04-0607_CZ.indd 1 25.7.2006 16:18:1

Předmět - E-výuka VŠB-TU

• Štrasburg - sestrojil asynchronní stroj • 1884 odcestoval do Ameriky, Edisonovy továrny (stejnosměrné stroje) • 1886 zakládá Tesla Electric Co. • 1888 - dvoufázový asynchronní motor • spolupráce s G. Westinghousem, Pittsburg (střídavý proud), prodává své patenty za 1 mil USD + 1 USD / 1 H stroje s 1fázovým napájením pro 3fázové asynchronní motory. Frekvenční měniče pro 3fázové asynchronní motory. Frekvenční měniče pro 3fázové asynchronní motory do ztíženého prostředí. Popis • Kompaktní • Jednoduché uvedení do provozu • Spolehlivé a ekonomické řešení pro malé stroje • Komunikační. • výrobních strojů, • dopravníků, • zdvihacích zařízení, • pomocných zařízení, • periferií robotizovaných technologických pracovišť apod. *Pozn.: U elektrických strojů rozumíme kotvou tu část stroje, do které je indukováno napětí. ELEKTRICKÉ POHONY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ | ZS 202

Frekvenční měnič Altivar 12

U šicích strojů se nejþastěji jako pohonné jednotky používají: Krokové motory Jednofázové nebo třífázové asynchronní motory o Asynchronní motory se spojkou o Asynchronní motory s kotvou na krátko Servomotory Bakalářská práce nadále obsahuje þást, která porovnává šicí stroje s těmito typ Asynchronní stroj s dvojím napájením se používá p ředevším z d ůvodu možnosti řízení rychlosti zm ěnou frekvence nap ětí v rotorovém obvodu. Možnost řízení otá ček je omezena na pásmo rychlostí blízké synchronní, protože konstrukce tohoto stroje neumož ňuje provozovat stroj v otá čkách výrazn ě. Asynchronní stroje Škola Střední škola elektrotechnická, Na Jízdárně, Ostrava Klíčové kompetence Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů Datum vytvoření 13. 08. 2019 22:35 Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání 8 Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání Ročník(y) Úloha je určena.