Home

Parcela zjednodušené evidence

Zjednodušená evidence parcel zaniká obnovou katastrálního operátu novým mapováním nebo obnovou provedenou na podkladě pozemkových úprav. (Ing. Bohuslav Kuba, Týdeník Veřejná správa). To znamená, že v katastrální mapě jsou parcely, které nejsou zapsány na listu vlastnictví. Hranice parcel se dohledávají v mapách. Zkratka názvu zdroje parcel zjednodušené evidence: Aktuality 16.08.2021 Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2021) je k dispozici ke stažení. 04.08.2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX

Zjednodušená evidence parcel a pozemkový katastr

 1. Co je to pozemek ve zjednodušené evidenci KN. Jedná se o pozemky, jejichž hranice nejsou v terénu patrné, neboť jsou z dřívějších dob sloučené do většího půdního celku.Tato evidence se týká zemědělských a lesních pozemků.Dokud nedojde k jejich zobrazení v katastrální mapě, evidují se zjednodušeným způsobem na základě grafické a písemné dokumentace.
 2. zjednodušené evidence, dohromady nejen s ortofotomapou nebo rastry katastrálních map, ale i v souvislosti s jinými mapovými a databázovými podklady. Zobrazení parcel zjednodušené evidence v digitální podobě spolu s údaji o jejich vlastnících a přesném umístění může přinést zemědělcům řadu výhod
 3. parcely zjednodušené evidence - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č

V případě, že vyberete variantu Parcela zjednodušené evidence (ZE), aktivuje se pole umožňující zvolit původ parcely ZE (viz vysvětlení pojmů). Druh číslování. Parametr se uplatňuje pouze v katastrálních územích kde jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách. Určuje zda je hledaná parcela stavební nebo pozemková Jedná se o parcely bývalých pozemkových evidencí jako jsou pozemkový katastr, evidence nemovitostí, přídělový operát či scelení. Existence parcel ve zjednodušené evidenci je pouze dočasná, do doby jejich zobrazení v katastrální mapě (především v rámci zpracování katastrálních map do digitální podoby) Do doby jejich zobrazení v katastrální mapě se evidují zjednodušeným způsobem s využitím grafické i písemné dokumentace dřívějších pozemkových evidencí: bývalého pozemkového katastru, pozemkových knih a navazujících operátů přídělového a scelovacího řízení, popř. evidence nemovitostí. Údaje zjednodušené. Pozemky zjednodušené evidence jsou do evidence KN doplňovány postupně, nejpozději však nejbližší obnovou katastrálního operátu. Jak postupovat? objednávka; Připravte si informace o označení pozemku zjednodušené evidence parcelním číslem a jeho umístění v katastrálním území. Naše práce začne v archivu.

Pokud chcete vyhledat parcelu typu Parcela zjednodušené evidence (ZE), musíte toto nastavení změnit. Po výběru druhé varianty, tedy vyhledávání parcely typu Parcela zjednodušené evidence (ZE), by se mělo aktivovat pole pro volbu původu parcely Implicitně je zde nastaven typ Parcela katastru nemovitostí (KN). Pokud chcete vyhledat parcelu typu Parcela zjednodušené evidence (ZE), musíte toto nastavení změnit. Po výběru druhé varianty, tedy vyhledávání parcely typu Parcela zjednodušené evidence (ZE), by se mělo aktivovat pole pro volbu původu parcely parcely zjednodušené evidence, které jsou evidované s pouze s vybranými údaji a v katastrální mapě zakreslené nejsou. Ve zjednodušené evidenci (dále jen ZE) jsou evidovány především zemědělské a lesní pozemky, kter Prodej, pozemky zjednodušené evidence 3527m² - Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, Ev.č.: OEH-P0026. Schránka 09. Popis. Prodej souboru pozemků ve zjednodušené evidenci v lokalitě Veselíčko u Lipníka nad Bečvou. Jedná se o prodej id. 1/2. Celková výměra činí 7054m2, kdy při prodeji zmíněného podílu je výměra 3527m2.. Prodej, pozemky zjednodušené evidence 3527m² - Veselíčko u Lipníka nad Bečvou. Prodej souboru pozemků ve zjednodušené evidenci v lokalitě Veselíčko u Lipníka nad Bečvou. Jedná se o prodej id. 1/2. Celková výměra činí 7054m2, kdy při prodeji zmíněného podílu je výměra 3527m2

 1. 3 Parcela ZE = parcela zjednodušené evidence; pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem podle katastrálního zákona, který není zobrazen v katastrální mapě, ale pouze v mapě dřívější pozemkové evidence a je označen parcelním číslem podle této dřívější evidence. Podrobnější vysvětlení pojmů parcela KN
 2. PZE = parcela zjednodušené evidence. - Jedná se o parcely, které mají před číslem poznámku PK (pozemkový katastr), GP (přídělový plán) nebo EN (evidence nemovitostí) - tyto parcely se vyskytují v k. ú., které ještě nejsou digitalizovány vyberu typ parcel
 3. Při nahlížení do KN přes počítač nevidím, zda pozemek je orná nebo trvalý travní porost. Tento pozemek je historický mnoho desítek (stovek) let a není součástí většího honu, není co přes sebe překrývat. Parcely ZE (zjednodušené evidence) a evidence nemovitostí (tzv. honové) se vždy překrývají. Pod jednou honovou.
 4. parcela zjednodušené evidence: forma evidence pozemků bývalého pozemkového katastru, evidence nemovitostí a přídělového operátu do doby, než je pro dané katastrální území vyhlášena platnost mapy v digitální podob
 5. podíl ve výši 1/5 na pozemcích: - pozemek parc.č. 161/2- typ parcely: parcela zjednodušené evidence, zdroj parcely ZE: pozemkový katastr - pozemek parc.č. 162- typ parcely: parcela zjednodušené evidence, zdroj parcely ZE: pozemkový katastr - pozemek parc.č. 379/1- typ parcely: parcela zjednodušené evidence, zdroj parcely ZE: pozemkový katastr - pozemek parc.č. 462- typ parcely.
 6. Jesenice Podbořánky PP 700 Parcela zjednodušené evidence 306 Jesenice Podbořánky PP 718/3/2 Parcela zjednodušené evidence 1247 Jesenice Podbořánky PP 724/0/1 Parcela zjednodušené evidence 220 Jesenice Podbořánky PP 724/0/2 Parcela zjednodušené evidence 136
 7. pozemku parc. č.PK 1272 o výměře 845 m2, parcela zjednodušené evidence (zdroj parcely: Pozemkový katastr); vše v katastrálním území Přeštice, obec Přeštice, zapsaných na listu vlastnictví č. 3515

(2) Pozemky evidované zjednodušeným způsobem se evidují pouze v souboru popisných informací jako parcely zjednodušené evidence. (3) Sousedící pozemky jednoho vlastníka se v katastru evidují samostatně jako parcely, pokud jejich výměra je větší než. a) 100 m 2 u zahrad Dražba / prodej pozemku - (1/1696 podíl na pozemcích LV 71 v obci Nová Lhota na Hodonínsku (parcela zjednodušené evidence)) proběhne 05.04.2019 . Nemovitost se nachází v okrese Hodonín. Další informace včetně toho, zda se jedná o podíl nebo o celou nemovitost, naleznete v popisu dražby níže ZE-PK zjednodušená evidence - původ pozemkový katastr ZE-GP zjednodušená evidence - původ přídělový plán nebo jiný podklad ve třetím sloupci tabulky podle údajů katastru nemovitostí původní katastrální území jeho názvem, pokud byla předmětná parcela zjednodušené evidence v minulosti dotčena změnou hranice

Pozemky v zjednodušené evidenci KN - definice KOVA Realit

Záměr darovat část pozemku par. č. 1320 (parcela zjednodušené evidence - Pozemkový katastr) v k. ú. Jindřichovice na Moravě a obci Jindřichovice v rozsahu zastavění stavbou je třeba zveřejnit dle ust. § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, po dobu 30-ti dnů na úřední desce krajského úřadu 3 As 68/2012 - 50. ČESKÁ REPUBLIKA . ROZSUDEK. JMÉNEM REPUBLIKY. Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr Je evidence zemědělských a lesních pozemků ve vlastnictví osob, jejichž hranice v terénu nejsou znatelné, protože tyto pozemky byly např. sloučeny do velkých půdních celků. Tato evidence je vedena v rámci katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem s využitím dokumentace bývalého pozemkového katastru, pozemkové knihy.

Parcela zjednodušené evidence - je pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem podle katastrálního zákona, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v grafickém operátu dřívější pozemkové evidence a označen parcelním číslem podle této dřívější pozemkové evidence. Právní rámec § 2, odst. 1, písm PARCELA ZJEDNODUŠENÉ EVIDENCE (§ 2, vyhláška . 357/2013 Sb.) je pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem podle katastrálního zákona, který je geometricky a polohov uren, zobrazen v grafickém operátu dřív jší pozemkové evidence a oznaen parcelním íslem zpravidla podle této dřív jší pozemkové evidence parcela zjednoduŠenÉ evidence Obraz pozemku, který je v katastru nemovitostí evidován zjednodušeným způsobem, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v grafickém operátu dřívější pozemkové evidence a označen parcelním číslem této evidence V evidenci katastru nemovitostí je vedena parcela zjednodušené evidence takto: 133/1 díl 1 100 m2 LV75 díl 2 9789 m2 LV3 K.území Bohatice u Zákup Při vyplňování vstupních dat byly údaje načteny z internetu - tabulka 4-Parcely DPE 3 Parcela ZE = parcela zjednodušené evidence; pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem podle katastrálního zákona, který není zobrazen v katastrální mapě, ale pouze v mapě dřívější pozemkové evidence a je označen parcelním číslem podle této dřívější evidence. Podrobnější vysvětlení pojmů parcela KN

Typ parcely - výběr ze seznamu hodnot: Parcela katastru nemovitostí (KN) nebo Parcela zjednodušené evidence (ZE) Zdroj číslování v ZE - výběr hodnoty ze seznamu. Po kliknutí na tlačítko Vyhledat se zobrazí seznam výsledků odpovídajících zadaným údajům Daňová evidence. Daňová evidence se režimem pozemků konkrétně nezabývá, ale obsahuje velmi důležitý odkaz na účetní předpisy. Z tohoto odkazu vyplývá, že v daňové evidenci ( § 7b ZDP) se pro obsahové vymezení jednotlivých složek majetku přiměřeně použijí účetní předpisy (vyhláška č. 500/2002 Sb. - dále. zjednodušené evidence do informa čního systému katastru nemovitostí - různé typy obnovy katastrálního operátu a dále pak dopl ňováním parcel zjednodušené evidence jednotliv ě či ve skupinách do ISKN. V záv ěru práce jsou jednotlivé metody zhodnoceny Tereziánský katastr - 1757 poddanská půda panský katastr - 1757 panské pozemky nový josefský katastr - 1785 - 1889 První případ společné evidence vrchnostenské a selské půdy, parcely číslovány, nebyly mapy stabilní katastr -1817 - i mapy pozemkový katastr - zák.č. 177/1927 Sb., o pozemkovém katastru (KZ. parcela zjednodušené evidence parcela zjednodušené evidence parcela zjednodušené evidence Celkem o výméFe 32 928 m2. Jednå se o pozemky u tzv. rybárny u Humboldtky viz situaéní mapa. Zámër prodeje uvedených pozemkû byl schválen Zastupitelstvem obce dne 19.3.201

CleverFarm Proč si dát pozor na parcely ve zjednodušené

 1. Pozemky evidované v katastru podle odstavce 1 se považují pro účely zápisu práv za pozemky podle tohoto zákona. Údaje zjednodušené evidence se považují za součást katastrálního operátu
 2. Parcela ve zjednodušené evidenci - ZE Zjednodušená evidence obsahuje zemědělské a lesní pozemky, jejichž hranice v terénu neexistují. Pozemky byly sloučeny do větších půdních celků. Údaje zjednodušené evidence parcel jsou také součástí katastru nemovitostí
 3. Jak totiž zjistil, jedná se v konkrétním případě o pozemky evidované ve zjednodušené evidenci jako pozemky původního pozemkového katastru, nikoli o parcely katastru nemovitostí, které musí být ve smlouvě označeny parcelním číslem podle dřívější pozemkové evidence, s uvedením, zda jde o parcelní číslo podle.

parcely zjednodušené evidence - NSS-ČR/Judikáty

-pozemek parcelní PZE č.573/40 o výměře 21044m², parcela zjednodušené evidence, zapsáno na listu vlastnictví č. 15 vedeného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník, obec Krušovice, katastrální území Krušovic uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jejich přístupnost a využití, vyrovnání hranic a vytvoření podmínek pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto • odstranění parcel zjednodušené evidence (tzv. PK parcel), • zahuštění polohového bodového pole -část pozemku PK p.č. 308/2 - parcela zjednodušené evidence, v k.ú. Tvrdonice -část pozemku PK p.č. 309/2 - parcela zjednodušené evidence, v k.ú. Tvrdonice Pozemky jsou zapsány na LV 10001 v majetku obce Tvrdonice. Nachází se v zaplocené části zahrad k RD na ul.. X2 převedena do katastru nemovitostí jako parcela č. X1 a při tom došlo k posunu jižní hranice této parcely směrem od řeky, takže její šíře pak zhruba odpovídala dané části bývalé parcely zjednodušené evidence; zároveň však nedošlo k posunu severní hranice navazujících sousedních parcel, takže se nová parcela č Jedinou výjimkou jsou zemědělské pozemky bez digitalizace. Na výpisu z katastru je poznáte tak, že jsou označeny jako parcela zjednodušené evidence. Tato výjimka však platí pouze tehdy, pokud je pozemek v nájemní smlouvě se zemědělským subjektem, který tuto daň odvádí sám. 3. Výpočet výše daně z nemovitost

PANEL KATASTR informace o parcele zjednodušené evidence Výpis parcely ZE PANEL KATASTR informace o parcele zjednodušené evidence aktuální katastr ve kterém se vybíralo naposledy ve vybraných katastrech možno vybírat ve více kat. územích původ parcely ZE číslo parcely ZE nebo interval číslo parcely KN prohledá celé KÚ a. Předmětem aukce jsou pozemky v katastrálním území Přibice, okres Brno-venkov, kraj Jihomoravský. Jedná se o pozemky zjednodušené evidence ve výlučném vlastnictví - původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. PZE 169/2, PZE 791/2, PZE 1058/2, PZE 1822, PZE 1879/2, PZE 1988/1, PZE 2029/1, PZE 2082/2 a PZE 2169 zapsaných na LV 1401. Celková výměra nabízených pozemků: [ Prodej pozemku parcela číslo ZE 463 (parcela zjednodušené evidence, zdroj pozemkový katastr), výměra 575 m 2, ostatní plocha, v katastrálním území Kouty nad Desnou za cenu 750,- Kč/m 2, panu Ing. Z. K.,Mohelnice, za dříve schválených podmínek odprodeje pozemků z majetku obce. 929 Rada obce Kostice 2 - parcela č. 444/2 pozemek zjednodušené evidence - pozemkový katastr, výměra 2948 m2 - parcela č. 447/2 pozemek zjednodušené evidence - pozemkový katastr, výměra 148 m2 - parcela č. 447/3 pozemek zjednodušené evidence - pozemkový katastr, výměra 16 m2 a spoluvlastnických podílů Popis aukce. Předmětem této investiční příležitosti jsou pozemky v katastrálním území Zlatníky u Prahy, okres Praha-západ, kraj Středočeský.. Jedná se o: pozemky zjednodušené evidence (původ pozemkový katastr) ve spoluvlastnickém podílu ve výši 1/12 PZE 527, PZE 529 zapsaných na LV 466;; pozemky zjednodušené evidence (původ pozemkový katastr) ve spoluvlastnickém.

Parcela - cuzk.c

Parcela zjednodušené evidence - parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 1232, 1550 m2 v obci Ořechov, k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště Objednatel posudku: EXEKUTORSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE JUDr. Ondřej Mareš, LL.M. Masarykova 679/33 412 01 Litoměřice Ve věci jednací číslo: 124 EX 375/15 Posudek vypracoval: ING. Prostřednictvím internetové online aukce nabízíme k prodeji pozemky v k. ú. Radějov u Strážnice, okres Hodonín. Jedná se o pozemky zjednodušené evidence o v podílovém spoluvlastnictví ve výši id. 1/2. Celková podílová výměra prodávaných pozemků je 4342 m2. Pozemky se nacházejí jižně a západně od Radějova pozemku PK p.č. 157 parcela zjednodušené evidence, o výměře 1385 m2, pozemku KN p.č. 167/1 orná půda, zemědělský půdní fond, o výměře 1516 m2, pozemku PK p.č. 159 parcela zjednodušené evidence, o výměře 1639 m2, pozemku PK p.č. 160/1 parcela zjednodušené evidence, o výměře 1303 m2

parcela: parcela zjednodušené evidence: parcelace: parcelní číslo: parcelní protokol: parifikát: písemný operát: záznam pro další řízení evidence nemovitostí. zjednodušené evidence PK 218/1 Parcela zjednodušené evidence 2000m2 5.29.11 II. Smíšená funkce 213 Parcela zjednodušené 700m2 5.29.11 I. Smíšená funkce 214 Parcela 300m2 5.29.11 I. Smíšená funkce Lokalita č.2 změny č.6, k.ú. Loket u Dolních Kralovic PK 470 Parcela zjednodušené Evidence 1400m2 7.50.01 III

1 Záložka Nastavení slouží k definici základních parametrů vašeho účtu. V podzáložce Oznámení si nastavíte více email adres pro zasílání změn Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem plochy č. 7 o výměře 1100 m2, sestávající se z části plochy pozemku parc. č. 203, pozemek zjednodušené evidence v k. ú. Horní Lhota u Blanska, a částí ploch pozemků parc. č. 519/3 a 523/2, oba v k. ú. Horní Lhota u Blanska, společnosti PRINS METALLURGISCHE PRODUCTEN BLANSKO s. r. o. parcela zjednodušené evidence p.č. PK 959/24, výměra: 81.744 m2, zapsanými u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor, na LV č. 28 Hlídač státu - veřejná kontrola státních a veřejných institucí. Veřejnoprospěšný projekt. Hlídač smluv a registr smluv. Hlídač Webů

Přítomni : zahájení přítomno 12 členů zastupitelstva. Omluveni : Ing. Kateřina Hrubá, Bc Blažena Švestková, Ing. Jiří Pálka. Zastupitelstvo města Podivína je usnášení schopn Tyto pozemky však nejsou zobrazeny v platných katastrálních mapách, proto se pro jejich zobrazení stále využívají mapy bývalého pozemkového katastru. Založení zjednodušené evidence (dále jen ZE) bylo provedeno souběžně s digitalizací SPI v letech 1994 -1998

CleverFarm Zobrazení parcel zjednodušené evidence v on

V katastrech, ve kterých neproběhla digitalizace, zůstávají platné pozemky tzv. zjednodušené evidence. Z našeho pohledu se jedná o pozemky, pro které není k dispozici digitální mapa. V těchto nedigitalizovaných katastrech přichází v úvahu dva možné postupy: 1. Vycházet z parcel zařazených dříve do honitby. 2.2.1 Parcela Základním rozdělením parcel je rozdělení na parcelu katastru nemovitostí a parcelu zjednodušené evidence, kterou dále dělíme na evidenci nemovitosti, pozemkový katastr a přídělový plán nebo jiný podklad, např. jako odkaz z minulosti. List vlastnictví (LV Žalobce se žalobou podanou dne 12.8.2011 u Okresního soudu v Rokycanech domáhal, aby soud uložil žalované uzavřít s ním smlouvu o převodu vlastnictví k ideálním 3/4 nemovitostí, a to pozemku p.č. 133, parcela zjednodušené evidence, o výměře 25.778 m2, k.ú. K., zapsaného na LV č. 448 u Katastrálního úřadu pro. Původní správce sepsal do majetkové podstaty dlužníka (B-2) nemovité věci, a to pozemek pare. č. st. 36, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Březnice č. p. 37, objekt k bydlení stojící na pozemku pare. č. st. 36; pozemek pare. č. 31/1, zahrada; pozemek pare. č. 848/4, parcela zjednodušené evidence. 1. Stavební (minusová) parcela - druh číslování parcel = 1 • Všem těmto parcelám bude přiřazena kategorie H4. 2. Pozemková parcela - druh číslování parcel = 2. a. Pozemky ve zjednodušené evidenci (zdroj evidence parcel je vyplněn) • Všem těmto parcelám bude přiřazena kategorie H5. b. Pozemky v normální evidenci. i

Doplnění evidence KN :: geodet-katast

ZE-GP zjednodušená evidence - původ přídělový plán nebo jiný podklad ve třetím sloupci tabulky podle údajů katastru nemovitostí původní katastrální území jeho názvem, pokud byla předmětná parcela zjednodušené evidence v minulosti dotčena změnou hranice katastrálního území. 3 parcele zjednodušené evidence č. 900/1 a 899/1 PK k.ú. Troskovice. Přemístění plochy k hranicím p.č. 899/1 PK k.ú. Troskovice se provádí z důvodu ochrany pozemku před jeho dalším znehodnocováním, ke kterému v současné době dochází. 2. Zpochybňuje zakreslení plochy P 3 (5) V katastru se o parcele zjednodušené evidence evidují a) příslušnost do katastrálního území, b) číslo listu vlastnictví, c) rozlišení a druh číslování parcel a jejich původ podle bodu 8 přílohy k této vyhlášce, d) parcelní číslo

Katastr nemovitostí - nahlížení Living

(5) V katastru se o parcele zjednodušené evidence evidují a) příslušnost do katastrálního území, b) číslo listu vlastnictví, c) rozlišení a druh číslování parcel a jejich původ podle bodu 8 přílohy k této vyhlášce, d) parcelní číslo, e 731/2 parcela zjednodušené evidence 373 Zapa beton a.s. 334 nemá BPEJ 373 732/1 parcela zjednodušené evidence 260 Zapa beton a.s. 334 nemá BPEJ 260 734 ostatní plocha 144 Zapa beton a.s. 334 nemá BPEJ 144 73244 2419 735/1 orná p ůda 4073 Zapa beton a.s. 334 72941 1654 72941 889

Katastr nemovitostí nahlížen

-část pozemku PK p.č. 2212/1 -parcela zjednodušené evidence, pozemkový katastr o výměře 42m2, - pozemku KN p.č. 307/4 vinice o výměře 193m2, - a části pozemku PK 308/2 - parcela zjednodušené evidence, pozemková katastr, vše v k.ú. Tvrdonice Pozemky jsou zapsány na LV 10001 v majetku obce Tvrdonice 578 1796 parcela zjednodušené evidence. 612/101 1895 parcela zjednodušené evidence. 157/2 89 ostatní plocha. 579 3938 parcela zjednodušené evidence. 177 244 zastavěná plocha a nádvoří. p.è. 2687/1 ( parcela zjednodušené evidence) podle §39 odst. 1 zákona E. 128/2000 Sb., v platném znèní a podle katastrální mapy. Zájemci o prodej mohou své písemné nabídky podat na podatelnè obecního úiadu do 26.7.2013. Pavel Mana Starosta obce DOLNÍ 55 Vyvèšeno : 10.7.2013 Sejmuto : 26.7.21 Nabízíme spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 na 6 pozemcích v k.ú. Kokořov, okres Plzeň - jih. Jedná se o parcely č. 521/9, 521/14 a parcely zjednodušené evidence PZE 532/1, 542, 81, 610/2 díl 1 o celkové podílové výměře 1608 m2. Na pozemcích zjednodušené evidence je uzavřena nájemní smlouva Nabízíme k prodeji pozemek o výměře 6892 m2 na okraji obce Jetřichovice, Sedlec- Prčice, okres Příbram. Na KÚ vedeno, parcela zjednodušené evidence, přídělový plán. Z pozemku krásný výhled na lyžařský areál Monínec, který je na protilehlém svahu. Pozemek mírně svažitý, nyní využíván jako ovocný sad. Vjezd na pozemek z účelové komunikace

Prodej, pozemky zjednodušené evidence 3527m² - Veselíčko u

Nabídka nemovitostí v kategorii pozemky Realitní

Orná půda nebo trvalý travní porost? - Poradte

Prostřednictvím internetové online aukce nabízíme k prodeji pozemky v k. ú. Radějov u Strážnice, okres Hodonín. Jedná se o pozemky zjednodušené evidence o v podílovém spoluvlastnictví ve výši id. 1/2. Celková podílová výměra prodávaných pozemků je 4342 m2. Pozemky se nacházejí jižně... Geometrické plány pro zaměření stavby, rozdělení pozemku, geometrický plán na vyznačení věcného břemene včetně věcných břemen inženýrských sítí (pro RWE, ČEZ a jiné správce sítí), vytyčování hranic pozemků, vytyčení hranic pozemků zjednodušené evidence (pozemkový katastr, příděl) s následným vyhotovením geometrického plánu, jednoduché pozemkové. Jedná se o pozemky zjednodušené evidence o v podílovém spoluvlastnictví ve výši id. 1/2. Celková podílová výměra prodávaných pozemků je 4342 m2. Pozemky se nacházejí jižně a západně od Radějova. Aukce se koná 24. 6. 2021 ve 13 hodin. Pro více informací kontaktujte makléře Informace o parcele Parcelní číslo: 128/2 Výměra [m2]: 1301 Katastrální území: Otín nad Jihlavou 688711 Typ parcely: Parcela zjednodušené evidence Zdroj parcely ZE: Pozemkový katastr Parametry. Číslo inzerátu: 130717: Plocha: 1.301 m²: Cena: 85.000 Kč. Zastupitelstvo schvaluje odprodej části plochy č. 6 a plochy č. 7 o celkové výměře cca 2700 m2, sestávající se z částí ploch pozemků parc. č. 519/1, 519/3, 523/2, 203, 204, 205, 262/12 vše pozemky zjednodušené evidence v k. ú. Horní Lhota u Blanska společnosti Zdeněk Musil - AKSM Blansko, Jiráskova 22, Blansko, IČO.